©ULTRAMARIN
nl hoogte   hoek afstand boven de horizon; de boog van een verticale cirkel tussen de horizon en een punt op de hemelbol, opwaarts gemeten van de horizon.
- negatieve hoogte, depressie: hoekafstand onder de horizon;
- sextant hoogte: hoogte aangegeven door een sextant;
- schijnbare, gerectificeerde hoogte: sextanthoogte gecorrigeerd op onjuistheden bij het aflezen (van instrumenten, indices, persoonlijke fouten, e.d.) en onjuistheden bij het referentie niveau;
- gecorrigeerde sextanthoogte / waargenomen hoogte: sextanthoogte na alle correcties;
- tabellarische hoogte: hoogte afgelezen van een tabel, voor interpolatie;
- berekende hoogte: hoogte na interpolatie, of middels berekening, mechanisch, of grafisch bepaald;
- vooraf berekende hoogte: resultaat indien de hoogte van een hemellichaam is berekend voor de observatie en de sextant hoogte correcties zijn toegepast met omgekeerd teken;
- hoogte bij benadering: hoogte bepaald door niet exacte middelen, zoals schattingen of sterrenzoeker;
- meridiaanhoogte: hoogte van een hemellichaam op de hemelmeridiaan;
- ex meridiaanhoogte: hoogte van een hemellichaam in de nabijheid van een hemelmeridiaan, waarop een correctie moet worden toegepast om de meridiaan hoogte te bepalen.
de Höhe Winkelabstand über dem Horizont; Bogen des Vertikalkreises zwischen dem Horizont und einem Punkt auf der Himmelskugel, vom Horizont aufwärts gemessen.
- negative Höhe / Depression: Winkelabstand unterhalb des Horizonts;
- Sextanthöhe: Höhe, die vom Sextant angezeigt wird;
- scheinbare Höhe: Sextanthöhe, korrigiert um die Ablesefehler und Ungenauigkeiten der Bezugsebene;
- korrigierte Sextanthöhe
- Tabellenhöhe: Höhe, die der Höhentafel entnommen und bevor sie interpoliert wurde;
- errechnete Höhe: Höhe nach Interpolation;
- vorausberechnete Höhe: Höhe, die vor der Beobachtung errechnet wurde;
- ungefähre Höhe: Höhe, die mit ungenauen Methoden ermittelt oder geschätzt wurde;
- Meridianhöhe: Höhe des Himmelskörpers auf dem Himmelsmeridian;
- Neben-, Außen- oder Zirkummeridianhöhe: korrigierte Höhe des Himmelskörpers, die in der Nähe des Himmelsmeridians gemessen wurde;
en altitude Angular distance above the horizon; the arc of a vertical circle between the horizon and a point on the celestial sphere, measured upward from the horizon.
- negative altitude / depression: angular distance below the horizon
- sextant altitude: altitude indicated by a sextant;
- apparent / rectified altitude: sextant altitude corrected only for inaccuracies in the reading (instrument, index, and personal errors, as applicable) and inaccuracies in the reference level (principally dip);
- corrected sextant altitude / observed altitude: sextant altitude after all corrections are applied;
- tabulated altitude: an altitude taken directly from a table, before interpolation;
- computed altitude: altitudes after interpolation, or if determined by calculation, mechanical device, or graphics;
- precomputed altitude: result, if the altitude of a celestial body is computed before observation, and sextant altitude corrections are applied with reversed sign;
- approximate altitude: An altitude determined by inexact means, as
by estimation or star finder;
- meridian altitude: altitude of a celestial body on the celestial meridian;
- ex-meridian altitude: altitude of a celestial body near the celestial meridian, to which a correction is to be applied to determine the meridian altitude;
The difference between computed and observed altitudes (corrected sextant altitudes), or between precomputed and sextant altitudes, is called altitude intercept or altitude difference. A parallel of altitude is a circle of the celestial sphere parallel to the horizon, connecting all points of equal altitude.
fr hauteur  
es altitud  
it altitudine