© ULTRAMARIN
nl averij   zeeschade, schade aan een schip of lading door ongeluk, overmacht (force majeure) of eigen schuld door nalatigheid
De wet onderscheidt averij grosse (grote averij) en bijzondere averij. Men spreekt van grote averij wanneer schip en lading op bevel van de kapitein voor een gemeenschappelijk, direct gevaar gered moeten worden; zowel schip als lading beiden geheel of gedeeltelijk gered worden en hierdoor schade en kosten ontstaan zijn. Deze moeten door de scheepseigenaar en de eigenaar van de lading gezamenlijk worden gedragen. De verdeling, of dispache, van schade en kosten over de betroffenen wordt uitgerekend door een beedigd deskundige, de dispacheur, die de waarde van schip en ladingen uitrekent volgens nadere bepalingen in de handelswet. De betroffenen worden door hun respectievelijke verzekeringsmaatschappij schadeloos gesteld op basis van de schade verdeling. Heeft een van de deelhebbende partijen of iemand anders de schade veroorzaakt, zo moet hij hiervoor opkomen.

Alle andere gevallenen, waarop de boven genoemde kenmerken van grote averij niet toepasbaar zijn, gelden als bijzondere (kleine) averij. Wanneer hierbij geen van de deelhebbende partijen of iemand anders als gevolg van schuld, de plicht tot schadeloosstelling heeft, moet iedere betroffene voor zijn eigen aandeel in de schade zelf opkomen

 
de Havarie
Haverei
Schiffahrtsschaden, Beschädigung eines Schiffs oder seiner Ladung durch Unfall, höhere Gewalt, vorsätzliches oder fahrlässiges Verschulden.

Die Gesetzgebung unterscheidet große Haverei und besondere Haverei.
Große Haverei liegt vor, wenn Schiff und Ladung aus einer gemeinsamen, unmittelbaren Gefahr auf Veranlassung des Schiffsführer errettet werden sollten, alle beide, jedes ganz oder teilweise errettet worden und hierdurch Schaden oder Kosten entstanden sind. Diese sind von Schiffs- und Ladungseigentümer gemeinsam zu tragen. Die Verteilung oder Dispache dieser Schäden und Kosten auf die Geschädigten wird gemäß dem Wert von Schiff und Ladungen von einem vereidigten Sachverständigen, dem Dispacheur oder Schadenordner, ausgerechnet,
worüber das Handelsgesetz näheres bestimmt. Die Betroffenen werden durch ihre Versicherungsanstalten auf Grund der Schadenverteilung entschädigt. Hat ein Beteiligter oder ein anderer die Schäden verschuldet, so hat er dafür aufzukommen.
Alle anderen Fälle, auf welche die obigen Merkmale der großen Haverei nicht anwendbar sind, gelten als besondere (kleine) Haverei. Wenn dabei nicht infolge eines Verschuldens ein Beteiligter oder ein anderer schadensersatzpflichtig ist, hat jeder betroffene Teil seinen Schaden selbst zu Tragen (Partikular- oder Eigenschaden)

en average

term that signifies damages or expenses resulting from the perils of navigation in a marine adventure. It also implies partial, as distinguished from total, loss. It also includes the contribution or adjustment made by merchants for goods that have been lost or thrown overboard. In an insurance including the term "free of all average" no claim for deterioration or partial loss is recoverable, it being in effect an insurance against total loss only.

fr avarie
perte partielle
 
es avería      
it avaria